Pages

Monday, August 27, 2012

படித்ததும் பார்த்ததும்


படித்ததும்  பார்த்ததும்

     

¿øÄ ¬§Ã¡ì¸¢ÂÓõ ¦À¡ÕÇ¡¾Ãô À¡Ð¸¡ôÒõ ÁÉ «¨Á¾¢ìÌ Á¢¸×õ 
   þýȢ¨Á¡¾¨Å ±ýÀÐ ±ø§Ä¡Õõ «È¢ó¾§¾.

¬É¡ø þ¨Å¢ÕóÐõÁÉ «¨Á¾¢ ¸¢¨¼ôÀ¾¢ø¨Ä. ¦¾¡ø¨Ä¸û
 ¦ÀÕõÀ¡Öõ 
¿õÁ¡ø ¯ÕÅ¡Ìŧ¾

¿£í¸û «Êì¸Ê À¢È÷ Å¢‡Âí¸Ç¢ø ¾¨Ä¢θ¢È£÷¸Ç¡?

¡¨ÃÔõ ±¨¾Ôõ, Ì¨È ÜÈ¡¾£÷¸û.þó¾ ¯Ä¸¢ø ±Ð×õ ¯í¸û ¸ÅÉò¨¾ §ÅñΞ¢ø¨Ä.±É§Å ¯í¸û §Å¨Ä¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖòÐí¸û.

À¢È÷ ¸¡Ã½Á¢ýÈ¢ò ¾¢ðÎõ§À¡Ð «ÄðÊì ¦¸¡ûÇ¡¾£÷¸û.

¿¢Ä¨Á¨Âô ¦À¡ÚமைÔ¼ý ºÁ¡Ç¢Ôí¸û.

þì¸ð¼¡É ¿¢Ä¨Á¨Âî ºÁ¡Ç¢ôÀ¾¢ø
«¨Á¾¢ ´Õ ºì¾¢ Å¡öó¾ ¬Ô¾õ.                                                     


þó¾ ¯Ä¸õ Óð¼¡û¸û ¿¢¨Èó¾Ð.

 ¿£í¸û «È¢×¨¼ÂÅḠŢÇíÌí¸û.

±øÄ¡÷ ÓýÉ¢¨ÄÔÖõ À½¢×¼ý þÕí¸û.

±ó¾ ¿¢¨Ä¨Á¢Öõ «¼ì¸Á¡¸ þÕí¸û.

¿¡ý ¯Â÷ó¾Åý «øÄÐ ¾¡úó¾Åý±ýÈ ±ñ½ò¨¾ Å¢ÎòÐ «¨ÉÅâ¼Óõ «¨É¾¢¼òÐõ¸¼×¨Çì ¸¡½ì¸üÚì ¦¸¡ñ¼¡ø¾¡ý þÐ º¡ò¾¢ÂÁ¡Ìõ.

¸¼×û «ôÀÊ Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷. ±É§Å «Ð «ôÀÊ þÕì¸ðÎõ.


À¢È÷ ¯í¸¨Ç ¿¢ó¾¢ì¨¸Â¢ø ¿£í¸û ¦ÁÇÉÁ¡¸ þÕí¸û.¸Äì¸õ «¨¼Â¡¾£÷¸û

ÀƢ¡ü¸¨Ç ²üÚì ¦¸¡ñ¼¡ø «¼ì¸ò¾¢Öõ àö¨Á¢Öõ ¿£í¸û
ÅÇ÷ «¨¼Å£÷¸û.

ЧŠ´Õ ¾Åõ. ¬ýÁ¢¸ò¾¢ø ¿£í¸û ¯Â÷Ũ¼Å£÷¸û.

     

    


     


                


v             “சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிது,

            அரியவாம் சொல்லியவண்ணம் செயல் 
       


5 comments:

 1. படங்கள் அனைத்தும் வெகு அழகாக உள்ளன.

  // “சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிது,
  அரியவாம் சொல்லியவண்ணம் செயல்”//

  இந்த ஓர் வாக்கியம் தவிர வேறு எந்த எழுத்தையும் படிக்கவே முடியாதபடி உள்ளது.

  இது தங்கள் தகவலுக்காக மட்டும் குறிப்பிட்டுள்ளேன்.

  உடனே சரி செய்யவும். VGK

  ReplyDelete
 2. கண்களை நிறைக்கும்
  காட்சிகளின் பகிர்வுகளுக்குப் பாராட்டுக்கள்..

  ReplyDelete
 3. அருமையான படங்கள்...

  பகிர்ந்து கொண்டதற்கு வாழ்த்துக்கள்... நன்றி...

  ReplyDelete
 4. எல்லாப்படங்களுமே அழ்கோ அழகு தான் என்றாலும்,

  எனக்கு மிகவும் பிடித்தவை:

  தோகை விரித்து ஆடும் மயில்
  பனி படர்ந்த ரோஜாப்பூ
  பனித்துளிகள் படர்ந்த தாமரைப்பூ
  ஒரு ஜோடிக்கொக்குகள்
  ஒரு ஜோடி கோழிக்குஞ்சுகள்

  பாராட்டுக்கள். வாழ்த்துகள். பகிர்வுக்கு நன்றிகள்.

  [இன்னும் எழுத்துக்கள் தமிழில் தெரியவில்லை மேடம்.
  OK Leave it. Just for your information, only ]

  ReplyDelete
 5. இயற்கை அன்னை அள்ளி வழங்கிய அனைத்து படைப்புகளின் படங்களும் அருமை.
  நன்றி.

  ReplyDelete